คำสั่งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิจัยกลุ่ม และการสอบวิจัยฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข