ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เรื่อง กำหนดการศึกษารายวิชาวิจัยด้านสาธารณสุขและการศึกษาเฉพาะทางด้านสาธารณสุข