เจ้าของผลงาน
ชื่อเจ้าของผลงาน / คณะ
สุภาพิมพ์ ใจเย็น
ประเภทผลงานทางวิชาการ
ระดับชั้นปี
ปีการศึกษาที่จบ