เจ้าของผลงาน
ชื่อเจ้าของผลงาน / คณะ
ณัฐวุฒิ หมันการ
ประเภทผลงานทางวิชาการ
ระดับชั้นปี
ปีการศึกษาที่จบ