เจ้าของผลงาน
ชื่อเจ้าของผลงาน / คณะ
กรรณชนก คงเสน
ประเภทผลงานทางวิชาการ
ระดับชั้นปี
ปีการศึกษาที่จบ