เจ้าของผลงาน
ชื่อเจ้าของผลงาน / คณะ
พิชชานันท์ แสนสุข
ประเภทผลงานทางวิชาการ
ระดับชั้นปี
ปีการศึกษาที่จบ