เรื่อง โดย
การศึกษาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาลนครตรัง นางสาวจรัสแสง สมหวังพรเจริญ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก มดลูกของสตรีกลุ่มเป้าหมาย ในตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง นายสินทรัพย์ กิ่งวิชิต
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง นายอำพล จวบศรี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดตรัง นางสาวอัจฉรา เพ็ชรประสิทธิ์
พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาพยาบาลเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในผู้ประกอบอาชีพกรีดยาง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง นางสาวเสาวภา เทียนเต้ง
ประสิทธิผลของการใช้ที่นอนจิ๊กซอว์ ในผู้ป่วยที่เป็นแผลกดทับระยะที่ 2 นางสาวอุษา ดำเดิม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการเสพยาเสพติดของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดตรัง นางสาวอารยา บุญสุขเกิด
มูลเหตุการเสพเมทแอมเฟตามีน และการกลับมาเสพเมทแอมเฟตามีนซํ้าของกลุ่มผู้รับการบ้าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ กรณีศึกษา: จังหวัดเพชรบุรี นายอัครพล ดีเลิศ
ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมเพื่อบรรเทาอาการปวดของผู้สูงอายุที่มีอาการปวดข้อเข่าในพื้นที่บ้านบินหยี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง นางสาวอภิชญา สายทองคำ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลนครตรัง นายสุวิทย์ ชุมเชื้อ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานกวาดถนนสังกัดเทศบาล ในจังหวัดตรัง นางสาวสุธาสินีย์ พินิจการ
การจัดการสุขภาพชุมชน ด้วยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนบ้านต้นปรง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง นางสาวสุธาทิพย์ ประสมศรี
ประสิทธิผลของเกมส์ "ไม่เล่น ไม่รู้ ไม่เจ้าชู้ ไม่เป็นโรค (ติดต่อทางเพศสัมพันธ์)" ในนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดตรัง นางสาวสิริลดา เสียมไหม
ผลของโปรแกรมสุขศึกษาร่วมกับการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ต่อความรู้และทัศนคติเรื่องฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ การรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการอ่านฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44 จังหวัดกระบี่ นางสาวสินีนาฏ บุญธีระเลิศ
การประเมินสิ่งคุกคามสุขภาพและอาการระบบทางเดินหายใจของพนักงานโรงเลื่อยไม้ยางพาราแห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง นางสาวสาวิลี คงสี
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของพนักงานขับรถตู้โดยสารประจำทาง สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตรัง นางสาวสมฤทัย นาคผจญ
ภาวะสุขภาพของพนักงานเก็บขยะสังกัดเทศบาล ในจังหวัดตรัง นางสาวโศรญา ปรักมานนท์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหารของ พระสงฆ์ ในวัดส่งเสริมสุขภาพ และวัดที่ไม่ใช่วัดส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดตรัง นางสาวศิริพร พิทักษ์ภูผา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นไม้ของคนงานแปรรูปไม้ยางพาราแห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง นางสาวศิรินาถ วโรหะ
คุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง นายวุฒิชัย ทองสามสี
รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของแม่บ้าน ในชุมชนควนขนุน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง นางสาววิรันดา จันทมี
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองโรคเลปโตสไปโรซีสของ ประชาชนต้าบลนํ้าผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง นางสาววรรณวิษา แจ้งชาติ
พฤติกรรมการใช้สมุนไพรของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในพื้นที่ตำบลโพรงจระเข้อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง นางสาวรสสุคนธ์ สุดประเสริฐ
พฤติกรรมการป้องกันโรคประสาทหูเสื่อมจากการประกอบอาชีพของคนงานแปรรูปไม้ยางพาราแห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง นางสาวภานุมาศ สุรสิทธิ์
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ กรณีศึกษาจังหวัดตรัง นายพุฒิพงศ์ ปราบปราม
การใช้สมุนไพรรักษาโรคเบาหวานในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัดตรัง นางสาวพิณทิพย์ มีลิ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเกลือโซเดียมของครัวเรือนในตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง นางสาวพัสนี ถิระกุลพฤทธิ์
การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้าน: กรณีศึกษาหมอเป่ากระดูก ตำบลเขากอบ ชื่อนักศึกษา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง นางสาวพัชรินทร์ เบ็ญจวรรณ
ภูมิปัญญาการเหยียบเสน ของหมอมโนราห์ กรณีศึกษา : หมอมโนราห์ ชม ชัยเพชร ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง นางสาวนุชนาถ ช่วยสง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่มารับบริการ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง นางสาวธิติยา กุลธีระธร
ปัจจัยความเครียดในการทำงาน กับสภาวะความเครียดตามความเป็นจริงของ เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจภูธรเมืองตรัง นายตุลย์ ราชบัณฑิตย์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง นางสาวดาหวัน สุวรรณ์
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวในการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้รับบริการในโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง นางสาวดวงพร สุขสมัย
การมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนของผู้หญิงในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ของอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง นางสาวญาณิศา ชุ่มชมชัย
การศึกษาความชุกของน้้ามันทอดซ้้าที่เป็นอันตราย ความรู้ และความตระหนักของ อันตรายน้้ามันทอดซ้้าของผู้บริโภคที่ซื้ออาหารทอดในร้านอาหารแผงลอย ในเขตเทศบาลนครตรัง นางสาวชุลีพร อ่วมนิล
แบบแผนการดำเนินชีวิตและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุเขตเทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง นางสาวช่อผกา สระทองพูน
ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา ชุมชนหนองชุมแสง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง นายชยาทิตย์ แก้วพิทักษ์
แบบแผนการดำเนินชีวิตและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุเขตเทศบาลตำบล ทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง นางสาวช่อผกา สระทองพูน
ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา ชุมชนหนองชุมแสง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง นายชยาทิตย์ แก้วพิทักษ์
พฤติกรรมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในพื้นที่ที่มี การระบาดต่่าและพื้นที่ที่มีการระบาดสูง เขตอ่าเภอเมือง จังหวัดตรัง นางสาวจิรวรรณ วันสามง่าม
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร ปลูกผลไม้ที่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง นางสาวจันทิพา อ้นหลำ
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาร่วมกับกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง นางสาวกัลยกร โคตรศรี
พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ในจังหวัดตรัง นางสาวปุณยนุช เผือกชาย